Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website van IBC Personeelsdiensten. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Het is u niet toegestaan om de website van IBC Personeelsdiensten of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven en u bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder meer dat het u niet is toegestaan om de website van IBC Personeelsdiensten of de op deze website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen. Daarnaast is het u niet toegestaan de inhoud van de website op welke manier dan ook te wijzigen, dan wel om de op de website geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Mogelijke verwijzingen naar websites die niet door IBC Personeelsdiensten worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze websites wordt door IBC Personeelsdiensten afgewezen.

Persoonsgegevens
Ten aanzien van de verwerking van de aan IBC Personeelsdiensten verstrekte (persoons)gegevens (niet betreffende de persoonsgegevens van opdrachtgevers van Start People) wordt verwezen naar het geldende privacystatement van IBC Personeelsdiensten.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij IBC Personeelsdiensten of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan IBC Personeelsdiensten. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door IBC Personeelsdiensten.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.